Навіны

Уладны хаос

Па­ма­лень­ку ка­ляд­ны ха­ос на Пад­ляш­шы на­блі­жа­ец­ца да за­вяр­шэн­ня. Ад­с­вят­ка­ван­не пра­ва­слаў­ны­мі Трох ка­ра­лёў бу­дзе са­мым апош­нім акор­дам ме­сяч­на­га цык­ла хрыс­ці­ян­ска­га ка­ра­го­ду, звя­за­на­га тут з на­ра­джэн­нем Ісу­са Хры­ста. Жыц­цё ў той пе­ры­яд мае ў са­бе неш­та з ней­ка­га не­рэ­аль­на­га све­ту, які по­тым у су­тык­нен­ні з жор­ст­кай што­дзён­нас­цю мно­гім з нас пры­ня­се ад­ра­зу ней­кія неў­ро­зы і дэп­рэ­сіў­ныя наст­роі. Але ча­му здзіў­ляц­ца, ка­лі ме­на­ві­та на­ват з бо­ку, зда­ец­ца, «ра­зум­ных лю­дзей і ад­каз­ных уста­ноў» ат­рым­лі­ва­ем та­кія ка­ляд­ныя па­да­рун­кі, ад якіх про­ста ха­па­еш­ся за га­ла­ву, чу­ха­еш па­ты­лі­цу і ба­іш­ся, каб з тых нер­ваў не за­вя­лі­ся во­шы. Вось вам пер­шы пры­клад з бе­ра­гу: 30 снеж­ня 2019 го­да стар­шы­ня Сей­ма­вай ка­мі­сіі на­цы­я­наль­ных і эт­ніч­ных мен­шас­цей Ван­да На­віц­кая рас­сы­лае, у тым лі­ку прад­стаў­ні­кам на­цы­я­наль­ных мен­шас­цей, па­вест­ку аб склі­кан­ні на 7 сту­дзе­ня па­ся­джэн­ня ка­мі­сіі — у пер­шы дзень пра­ва­слаў­ных свя­таў — та­ко­га вось зме­сту:

Prze­wod­ni­czą­ca Ko­mis­ji Mniej­szoś­ci Na­ro­do­wych i Et­nicz­nych up­rzej­mie za­wia­da­mia, że po­sie­dze­nie Ko­mis­ji od­bę­dzie się 7 stycz­nia 2020 r. (wto­rek), w sa­li nr 05 (bud. U) w gma­chu Sej­mu w War­sza­wie, przy ul. Wiej­skiej 1. Po­czą­tek po­sie­dze­nia o godz. 12.00.

Porządek dzien­ny:

Roz­pat­rze­nie In­for­mac­ji Mi­nis­t­ra Spraw Wew­nęt­rz­nych i Ad­mi­nis­t­rac­ji na te­mat ak­tu­al­nej sy­tu­ac­ji mniej­szoś­ci na­ro­do­wych i et­nicz­nych w świet­le „VI Ra­por­tu do­ty­czą­ce­go sy­tu­ac­ji mniej­szoś­ci na­ro­do­wych i et­nicz­nych oraz ję­zy­ka re­gio­nal­ne­go w Rze­czy­pos­po­li­tej Pol­skiej — 2018 r.”

Roz­pat­rze­nie In­for­mac­ji Mi­nis­t­ra Spraw Wew­nęt­rz­nych i Ad­mi­nis­t­rac­ji na te­mat prio­ry­te­tów po­li­ty­ki wo­bec mniej­szoś­ci na­ro­do­wych i et­nicz­nych na la­ta 2020-2024.

Ван­да На­віц­кая — край­не ле­вая дэ­пу­тат­ка Сей­ма і, ві­даць, не ў га­ла­ве ёй па­ша­на да лю­бой хрыс­ці­ян­скай тра­ды­цыі. Але ў скла­дзе ка­мі­сіі пра­цуе Яў­ген Чык­він, яко­му пра­па­но­ва та­кой да­ты па­ся­джэн­ня ка­мі­сіі на­пэў­на з’яў­ля­ец­ца пры­кла­дам не­ву­цтва і зня­важ­лі­вас­ці. Ад­нак яго пра­тэ­сту ў ме­дый­най пра­сто­ры на­конт гэ­тай спра­вы я не чуў. Ка­мі­сія пра­вя­ла пра­цоў­нае па­ся­джэн­не ў наз­на­ча­ны дзень, до­ка­зам ча­му з’яў­ля­ец­ца ві­дэ­а­за­піс тран­с­ля­цыі па ад­ра­се: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/tran­s­mis­je_arch.xspu­nid=27FB99FE­ABD9AF5AC12584E0003E0DA0. Важ­ныя спра­вы, якія кра­на­юць кож­на­га гра­ма­дзя­ні­на Поль­ш­чы не бу­ду­ча­га на­цы­я­наль­най боль­шас­цю, раз­г­ля­да­юц­ца ў тэр­мі­не, ка­лі част­ка з іх у ся­мей­ным ко­ле свят­куе Раж­джа­ство Хры­сто­ва. На­га­даю толь­кі, што Сейм пра­ца­ваў з 7 па 10 сту­дзе­ня і суст­рэ­чу ка­мі­сіі мож­на бы­ло б пры­зна­чыць на ін­шыя дні пра­цы пар­ла­мен­та.

А ця­пер спра­ва з на­ша­га ла­каль­на­га па­над­вор­ка. Мар­шал­коў­ская ўпра­ва Пад­ляш­ска­га ва­я­вод­ства аб’­я­ві­ла ўрэш­це доў­га­ча­ка­ны кон­курс на рэ­а­лі­за­цыю куль­тур­ных пра­ек­таў у 2020 го­дзе:

Ot­war­ty kon­kurs ofert na za­da­nia pub­licz­ne w sfe­rze kul­tu­ry, sztu­ki, och­ro­ny dóbr kul­tu­ry i dzie­dzic­t­wa na­ro­do­wego

 Ro­dza­je za­dań z zak­re­su kul­tu­ry w 2020 r.:

re­a­li­zac­ja fes­ti­wa­li i wy­da­rzeń ar­tys­tycz­nych o za­się­gu ogól­no­pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym;

re­a­li­zac­ja za­dań w zak­re­sie edu­kac­ji kul­tu­ral­nej dzie­ci i mło­dzie­ży;

re­a­li­zac­ja przed­sięw­zięć ar­tys­tycz­nych o za­się­gu re­gio­nal­nym słu­żą­cych upow­szech­nia­niu róż­nych dzie­dzin kul­tu­ry i sztu­ki;

re­a­li­zac­ja za­dań w zak­re­sie pro­duk­c­ji i pre­zen­tac­ji spek­tak­li te­at­ral­nych w kra­ju i po­za je­go gra­ni­ca­mi;

re­a­li­zac­ja za­dań ma­ją­cych na ce­lu och­ro­nę pol­skoś­ci, pie­lęg­no­wa­nie i upow­szech­nia­nie tra­dyc­ji na­ro­do­wej m.in. pop­rzez och­ro­nę ję­zy­ka, tra­dyc­ji, waż­nych rocz­nic his­to­rycz­nych, pat­rio­tyz­mu oj­czyz­ny oraz wzrost świa­do­moś­ci na­ro­do­wej.

 

У па­раў­нан­ні з мі­ну­лы­мі га­да­мі ця­пе­раш­няй Мар­ша­лоў­скай уп­ра­вай уво­гу­ле лік­ві­да­ва­ны «kon­kurs w sfe­rze dzia­łal­ności na rzecz mniej­szoś­ci na­ro­do­wych i et­nicz­nych oraz ję­zy­ka re­gio­nal­ne­go». А ў вы­шэй­пе­ра­лі­ча­ных куль­тур­ных прын­цы­пах 2020 го­да не знай­ш­ло­ся мес­ца для тра­ды­цый­на­га і важ­на­га для ха­рак­та­ру на­ша­га ва­я­вод­ства за­пі­су: «Wspie­ra­nie inic­ja­tyw kul­tu­ral­nych mniej­szoś­ci na­ro­do­wych i et­nicz­nych za­miesz­ku­ją­cych na te­re­nie wo­je­wódz­t­wa pod­la­skie­go». Ці ж із­ноў нас не мае быць у ся­бе?

Яў­ген Ва­па

15.01.2020 Тэгі: Яўген Вапа, Блог

Архіў

Ліпень 2020
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Відэа

праваабарончыя сайты