Галоўная навіна

Ці будзе яшчэ каму ездзіць?

У сва­іх фе­лье­то­нах не раз я на­ра­каў, што дзяр­жаў­ным ула­дам і са­маў­ра­дам паў­д­нё­ва­ўсход­няй част­кі Пад­ляш­ска­га ва­я­вод­ства да лям­пач­кі ла­каль­ны аў­то­бус­ны…

14.03.2019
Час адчаю

Чым больш жы­ву, тым менш ра­зу­мею. Гэ­тыя жыц­цё­выя сло­вы праў­ды ў сён­няш­нім бур­лі­вым све­це ад­но­сім не да фі­ла­соф­ска­эк­зі­стэн­цы­яль­ных пы­тан­няў, але…

06.03.2019
Не героі

Чар­го­вы раз гай­наў­скі марш вык­ля­тых жаў­не­раў пры­цяг­нуў да ся­бе ўва­гу поль­скіх і бе­ла­ру­скіх ме­ды­яў, па­лі­ты­каў, жы­ха­роў Поль­ш­чы, бе­ла­ру­ска­га мі­ні­стэр­ства за­меж­ных…

27.02.2019

Навіны

За хлебам з Польшчы

Ста­ты­сты­ка заў­сё­ды пры­му­шае ста­віць пе­рад са­бою чар­го­выя пы­тан­ні. Ка­лі ў па­пя­рэд­ніх ну­ма­рах «Ні­вы» ў гэ­тым мес­цы зай­маў­ся я пры­то­кам пра­цоў­ных…

21.02.2019
Украінцы і беларусы ў польскай гаспадарцы-3

У гэ­тым ну­ма­ры «Ні­вы» за­вер­шым апі­сан­не фун­к­цы­я­на­ван­ня бе­ла­ру­саў і ўкра­ін­цаў на поль­скім рын­ку пра­цы. Аказ­ва­ец­ца, за­ці­каў­ле­насць тэ­май ся­род на­шых чы­та­чоў…

14.02.2019
Украінцы і беларусы ў польскай гаспадарцы - 2

Мае зна­ё­мыя з не­да­вер­лі­вас­цю па­ста­ві­лі­ся да на­пі­са­на­га мною ў па­пя­рэд­нім ну­ма­ры, што на на­шым пра­цоў­ным рын­ку ў Пад­ляш­скім ва­я­вод­стве аж­но…

29.01.2019
Беларускі запавет

— О вось яно! — і пры­тым пад­ня­ты па­лец уга­ру з га­ла­вой так­са­ма па­вер­ну­тай у тым жа на­прам­ку. Да гэ­та­га…

10.01.2019
Святкуйма, а не наракайма

Ка­та­ліц­кія ка­ля­ды ўжо за на­мі. У па­раў­нан­ні з мі­ну­ла­год­ні­мі, ка­лі та­дыш­няе ан­г­лій­скае над­вор’е і зе­лень тра­вы на­гад­ва­лі ін­шую па­ру го­да,…

02.01.2019
Чытайма «Ніву» разам!

Хто па­ма­лень­ку, хто з ша­лё­най хут­кас­цю, але ўсе за­вяр­ша­ем 2018 год. На мі­ну­лыя дні гля­дзім ужо як на час бы­лых…

27.12.2018
Наша памяць

У час свят­ка­ван­ня юбі­лею Бе­ла­ру­ска­га аб’­яд­нан­ня сту­дэн­таў раз­мо­вы кра­на­лі не толь­кі ўспа­мі­наў пе­ры­я­ду на­шай ма­ла­дос­ці, але так­са­ма сён­няш­ня­га дня і…

20.12.2018
Выбарчы марафон-8

У гэ­тым ну­ма­ры «Ні­вы» за­вер­шым на­шу ван­д­роў­ку па вы­ні­ках са­маў­ра­да­вых вы­ба­раў у Пад­ляш­скім ва­я­вод­стве. За­ся­ро­дзім­ся на не­ка­то­рых на­шых гмі­нах, у…

06.12.2018
Вечная памяць Архімандрыту!

Чор­ны лі­ста­пад пры­но­сіць чар­го­выя бла­гія на­ві­ны. Ве­ча­рам 22 лі­ста­па­да па ўсёй Бе­ла­сточ­чы­не і Поль­ш­чы ма­лан­ка­ва пра­ля­це­ла сум­ная на­ві­на пра заў­час­ную…

28.11.2018
Выбарчы марафон-6

Ты­дзень на­зад за­ся­ро­дзіў­ся я на вы­ні­ках вы­ба­раў у Бе­ла­сто­ку. Ця­пер прыг­ля­нем­ся хто кі­руе ў па­вя­то­вых га­ра­дах у Пад­ляш­скім ва­я­вод­стве і…

14.11.2018
Выбарчы марафон-3

Чар­го­вы фе­лье­тон з вы­бар­ча­га цык­ла пі­саць да­во­лі няз­руч­на, бо ка­лі, ша­ноў­ныя Чы­та­чы, тры­ма­е­це наш тыд­нё­вік у ру­ках, вя­до­мы ўжо афі­цый­ныя…

25.10.2018
Выбарчы марафон-2

Ты­дзень у вы­бар­чым ка­лен­да­ры гэ­та про­ста са­ма ме­ней год у па­лі­тыч­ным за­ціш­шы. Коль­касць абя­цан­няў, кан­фе­рэн­цый, пры­ез­ду больш ці менш важ­ных…

19.10.2018
Выбарчы марафон

Тры, два, адзін — старт. Па­лі­тыч­ны ма­ра­фон стар­туе каст­рыч­ніц­кі­мі са­маў­ра­да­вы­мі вы­ба­ра­мі. За­тым пе­рад на­мі еў­ра­пар­ла­мен­ц­кія і сей­ма­выя вы­ба­ры. А по­тым…

11.10.2018
Дзве хуткасці мяжы ў Кузніцы

Пас­ля не­каль­кіх ме­ся­цаў ад­сут­нас­ці мне із­ноў уда­ло­ся на не­каль­кі дзён вып­ра­віц­ца ў ту­ры­стыч­ную па­ез­д­ку ў Бе­ла­русь. Так як і па­пя­рэд­нім…

26.09.2018
Дзікі ў Беластоку

Уда­лым ака­заў­ся ў нас ве­ра­сень у гэ­тым го­дзе. Над­вор’е лет­няе, але не спя­кот­нае. Для ўбор­кі буль­бы, га­род­ні­ны і са­да­ві­ны леп­ша­га…

20.09.2018
Праедзеная свабода

Як не гля­дзі, а ме­сяц ве­ра­сень пры­ка­ціў­ся ўжо на па­над­вор­кі і на­ве­яў во­сень­скія дум­кі ў на­шы ду­шы і га­ло­вы. Ба­гац­це…

06.09.2018

Архіў

Відэа

праваабарончыя сайты