Галоўная навіна

Чалавечы дурман і гнеў Божы

Так хо­чац­ца доб­рых на­він — пра спа­кой і мір на зям­лі, што ка­ра­на­ві­рус ад­сту­пае, доб­рых ін­фар­ма­цый, што не бу­дзе ве­лі­зар­на­га…

19.10.2021

Навіны

Чалавечы дурман і гнеў Божы

Так хо­чац­ца доб­рых на­він — пра спа­кой і мір на зям­лі, што ка­ра­на­ві­рус ад­сту­пае, доб­рых ін­фар­ма­цый, што не бу­дзе ве­лі­зар­на­га…

19.10.2021
Нобелеўская прэмія міру — журналістыцы

Пят­ні­ца, 8 каст­рыч­ні­ка. Нар­веж­скі но­бе­леў­скі ка­мі­тэт аб’­яў­ляе ра­шэн­не аб прыс­ва­ен­ні Но­бе­леў­скай прэ­міі мі­ру 2021 го­да. Не здзяй­с­ня­юц­ца праг­но­зы бук­ме­ке­раў на­конт…

13.10.2021

Архіў

Іншыя навіны

Відэа

праваабарончыя сайты